Polityka prywatności

Każdy użytkownik, wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności. Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od kwietnia 2023 r.

§ 1 [Postanowienia ogólne]

 1. Polityka prywatności dotyczy ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej „www.e-way24.pl”, zwanej dalej „Stroną”, w tym jej podstron, administrowanych przez spółkę E-WAY24 Spółka Akcyjna z siedzibą 00-080 Warszawa, ul. Miodowa 1,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000984963, posiadająca nr NIP: 5252917746, REGON: 522695073, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł opłaconym w całości. (dalej: Administrator).
 2. Polityka prywatności zawiera obowiązujące na Stronie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach.
 3. Celem niniejszej polityki prywatności jest zapewnienie Użytkownikom Strony ochrony prywatności na poziomie odpowiadającym, co najmniej standardom przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, )w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018.1000) oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz. U.2016.1489 t.j. z dnia 2016.09.16).
 4. Strona stanowi własność spółki E-WAY24 SA z siedzibą w Warszawie.
 5. Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do Strony i jej elementów, takich jak fotografie, rysunki, grafiki, tekst, a także inne treści należą do Administratora.
 6. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP Użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany do Strony Internetowej oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta użytkownik (rodzaju systemu operacyjnego i rodzaju przeglądarki). Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Stroną Internetową oraz tworzenia statystyk i analiz. Administrator dba o prawidłowe zabezpieczenie danych Użytkowników poprzez stosowanie  odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych.
 7. Bezpieczeństwo danych osobowych w trakcie przesyłu zapewnia stosowany przez Administratora protokół transmisji SSL. Protokół koduje dane przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekoduje po bezpiecznym dotarciu na serwer Strony Internetowej.

§ 2 [Administrator]

 1. Wszelkie dane osobowe oraz inne informacje dotyczące Użytkowników Strony podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Administratorem danych osobowych jest spółka E-WAY24 Spółka Akcyjna z siedzibą 00-080 Warszawa, ul. Miodowa 1,  wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000984963, posiadająca nr NIP: 5252917746, REGON: 522695073, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł opłaconym w całości.
 3. Z Administratorem można się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych, w tym realizacji praw, które przysługują osobom, których dane dotyczą. Kontakt jest możliwy pod adresem ado@e-way24.pl lub pocztą tradycyjną pod adresem: E-WAY 24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa.

§ 3 [Przetwarzanie danych]

 1. Administrator przetwarza jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych przez Strony usług.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, może być jednak niezbędne do realizacji określonej kategorii świadczonych usług.
 3. Administrator za pośrednictwem Strony Internetowej może przetwarzać dane osobowe w celach takich jak:
   • skontaktowanie się z Użytkownikiem, jeśli ten
    napisał do Administratora wiadomość, wypełnił formularz kontaktowy – na
    podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest
    niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
    realizowanych przez Administratora; interesem takim jest kontakt z
    Użytkownikiem
   • prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów
    i usług Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ
    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
    uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem
    takim jest promowanie produktów i usług Administratora;
   • statystyki i analizy zachowań Użytkowników na
    Stronie Internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ
    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
    uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem
    takim jest dokonywanie ustaleń dotyczących korzystania przez Użytkowników
    ze Strony Internetowej w celu jej optymalizacji do potrzeb tych
    Użytkowników.
   • zawarcia i realizacji umowy, gdy jesteś naszym
    kontrahentem lub klientem, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
    Jeżeli jesteś reprezentantem lub osobą kontaktową występującą w imieniu
    naszego klienta lub kontrahenta, Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu
    kontaktu służbowego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6
    ust. 1 lit. f RODO). Kontaktem służbowym jest dla nas wszelka
    korespondencja (elektroniczna, papierowa), jak też kontakt telefoniczny
    dotyczący zawartej współpracy i realizowanej usługi, w szczególności:
    dokonywanie uzgodnień, umawianie spotkań służbowych, udzielenie
    odpowiedzi na pytania, kierowanie informacji z naszej strony. Naszym
    prawnie uzasadnionym interesem jest również kontakt z osobami
    kontaktowymi po stronie klienta dotyczący opinii na temat realizacji
    umowy, przy czym z inicjatywą takiego kontaktu może się do nas zwrócić
    zarówno klient, jak i my. Takie dane osobowe przetwarzamy także w celach
    podatkowych i rachunkowych, gdy przepisy prawa obligują nas do ich przechowywania
    lub ujawniania odpowiednim podmiotom. Podstawą prawną przetwarzania przez
    nas danych osobowych w celach podatkowo – księgowych jest art. 6 ust. 1
    lit. c RODO.
 4. Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:
   • Google LLC z siedzibą w USA oraz Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii – dostawcy usług Google, takich jak: Google Analytics – narzędzie do analizowania Strony Internetowej;
   • Zaimplementowane wtyczki Google Analitics powodują, że dane dotyczące korzystania z naszej witryny są przekazywane do dostawcy usługi, tj. Google LLC, poza Europejski Obszar Gospodarczy. Transfer danych następuje do Stanów Zjednoczonych, gdzie na mocy niektórych programów bezpieczeństwa narodowego, amerykańskie władze publiczne mogą uzyskać dostęp do Twoich danych.
  1.  
 5. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być również następujące kategorie podmiotów: pracownicy i współpracownicy Administratora, hostingodawcy, agencje marketingowe i reklamowe, podmioty świadczące usługi obsługi i utrzymania systemów IT, doradcy prawni. Podmiotom tym Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych, jeśli ich zawarcie jest wymagane zgodnie z RODO). 
 6. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem korzystania z usług następujących podmiotów: Google LLC, 
 7. W celu wykonania swoich praw Użytkownicy, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z Administratorem w sposób określony w par. 2, pkt 3. 
 8. Użytkownik może zwrócić się do Administratora również w celu uzyskania informacji na temat tego, dlaczego Administrator uznał, że może przetwarzać dane osobowe Użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
 9. Administrator Przetwarza dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, a dodatkowo przez okres, w jakim jest do tego zobowiązany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

§ 4 [Narzędzia wykorzystywane na Stronie Internetowej]

 1. Administrator w ramach Strony Internetowej korzysta z narzędzi informatycznych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z korzystaniem z plików cookies tych podmiotów.
 2. Administrator korzysta na Stronie Internetowej z narzędzi dostarczanych przez Google: Google Analytics,
 3. Dzięki korzystaniu z cookies, Google Analytics analizuje ruch i sposób w jaki Użytkownicy poruszają się po Stronie Internetowej. Administrator wykorzystuje dane zbierane przez Google Analytics do remakretingu/retargetingu, raportowania wyświetleń w sieci reklamowej Google oraz do analizy danych demograficznych i zainteresowań Użytkowników. Administrator może ustalić słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie, które najskuteczniej przyciągają klientów. Administrator może obserwować również aktywność na Stronie Internetowej: przewijanie strony, kopiowanie jej elementów, czas aktywności danego użytkownika i inne zdarzenia. Wszystkie te dane zbierane są anonimowo. Umożliwia to mechanizm anonimizacji nr IP użytkownika. Użytkownicy mogą zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics. Więcej informacji o tym jak można to zrobić znajduje się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 4. Polityka prywatności Google jest dostępna pod tym linkiem: https://policies.google.com/privacy.
 5. Google może przekazywać dane osobom trzecim. Na temat korzystania z plików cookies przez Google więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl&gl=pl.

 § 5 [Zmiana polityki]

 1. Administrator może dokonać zmiany Polityki Prywatności w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany funkcjonalności Strony, powodującej konieczność zmiany tego dokumentu.
 2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego na Stronie. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują przepisy prawa polskiego